Obchodné podmienky

 
 
 

adidasnikefubuhbjack_jonesrbnarcotic_wearpelle

 
 
 
 
 
 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu menshop.sk

 

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov


1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Street shops, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ: CZ035 10 999, (ďalej len prevádzkovateľ), ktoré budú uzatvorené elektronickým obchodným systémom www.menshop.sk, (ďalej len obchod).

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu.

4. Obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
5. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim (telefonicky či e-mailom).
6. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke. Každú emailovú objednávku predávajúci overí e-mailom alebo telefonicky pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 

II. Povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že zákazníkom dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky,
 
2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru ( daňový doklad ), záručný list ( ak ho výrobca poskytuje ), reklamačný protokol.
 
3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:         
• za oneskorené dodanie, prípadne poškodenie objednaného tovaru zavinené prepravcom počas prepravy kupujúcemu
• za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

III. Povinnosti kupujúceho
 
1. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi a to najneskôr do 48 hodín od prevzatia emailom alebo telefonicky.

2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny a následným prevzatím objednaného tovaru od prepravcu.
3. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe telefonického alebo emailového potvrdenia objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške 30% z danej objednávky.  

IV. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, stornovanie objednávky

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii ( odoslaní ) objednávky. 
 
2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany. 

3. Prijatie objednávky prevádzkovateľom bude potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky písomne, alebo emailom. V prípade, že overenie nie je úspešné, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú a bude zrušená.

5. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na adrese info@menshop.sk   V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtovane žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky. 
Objednávku nie je možné stornovať u tovarov vyrábaných alebo objednaných priamo pre kupujúceho, pokiaľ už objednávka bola odsúhlasená, potvrdená kupujúcim a zadaná výrobcovi. 
 
6. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.
 
V. Odstúpenie od zmluvy
 
1. Kupujúci ( nepodnikateľ ) - spotrebiteľ môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z., ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho ( napr. košeľa s vyšitým monogramom, košeľa zhotovená podľa osobných mier zákazníka, iných ako sú uvedené v tabuľke rozmerov, alebo tovar v neštandardnom vyhotovení), alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. 
2. Odstúpenie od zmluvy kupujúci oznámi pri vrátení tovaru predávajúcemu vyplnením príslušného reklamačného protokolu. 
Kupujúci - spotrebiteľ vyplní reklamačný list, priloží ho k tovaru spolu s originálnym dokladom o kúpe (faktúra) a na vlastné náklady odošle do 14 pracovných dní od prijatia tovaru, v pôvodnom balení, bez poškodenia a závad, so všetkými štítkami na adresu prevádzkovateľa: Street shops, s.r.o., P.O. Box 11, 687 74 Starý Hrozenkov. 
 3. Kupujúci ( nepodnikateľ ) - spotrebiteľ má právo v rámci lehoty 14 pracovných dní tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí prevádzkovateľovi tovar, ktorý nie je používaný, nachádza sa v pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti prevádzkovateľ kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru alebo jej časť v lehote najneskôr 30 dní od spätného prevzatia tovaru danej kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.
 
5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí prevádzkovateľovi tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti prevádzkovateľ kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, v lehote 15 dní od spätného prevzatia tovaru danej kúpnej zmluvy, bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim alebo prostredníctvom banky na platobnú kartu, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. Pokiaľ nebude vrátený tovar spôsobilý na ďalší predaj  predávajúci si vyhradzuje právo na neuznanie odstúpenia od zmluvy a tovar bude odoslaný na adresu kupujúceho.
 
6. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
• ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefónne číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nezdvíha telefón, atď.),
• objednaný tovar už nie je možné zaobstarať (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva) a prevádzkovateľ sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení,
• ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.
 
VI. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa ktorá je uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov alebo na základe dohody s kupujúcim.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu pri osobnom odbere, prípadne odovzdaním tretím subjektom zabezpečujúcim prepravu.
 
3. Prevádzkovateľ vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu v rámci dodacej lehoty uvedenej pri každom tovare. Doba pre dodanie tovaru môže byť aj dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný. Pri potvrdení objednávky bude kupujúci vždy oboznámený s presným termínom odosielania tovaru, a to buď telefonicky alebo emailom.
           
Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
 
4. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej sumy v plnej výške.
 
5. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. 
 
VII. Cena dopravy tovaru 

1. Poštovné sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a kupujúci je povinný ho zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke. Ceny dopravy - poštovného a tovaru  sú konečné - vrátane DPH. 
 
2. Pri dodávke tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty je účtované poštovné vo výške 4,00 € , dobierka 1,00 €. V prípade objednávky nad 50 € poštovné nie je účtované. 
 
3. Pri dodávke tovaru prostredníctvom expresnej ( kuriérskej ) prepravnej spoločnosti GLS v rámci Slovenskej republiky je účtované za doručenie zásielky 3,00 €, dobierka 1,00 €. Preprava nie je účtovaná pri objednávke nad 50 €. 
 
4. Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska. Poštovné poplatky do zahraničia sú kalkulované osobitne a budú oznámené kupujúcemu e-mailom do 24 hodín od zaslania objednávky.  Pri dodaní tovaru do Českej republiky je účtované za doručenie zásielky 4,00 €, dobierka 1,00€ . Preprava nie je účtovaná pri objednávke nad 50 €
 
VIII. Nedoručené zásielky - neprevzaté zákazníkom
 
1. Ak zákazník požiada o opätovné odoslanie zásielky ktorú neprevzal, bude k celkovej cene zásielky učtované ďalšie poštovné vo výške platných poštových poplatkov uvedených v obchodných podmienkach.
 
2. Opätovné odoslanie neprevzatej zásielky bude vykonané na základe úhrady vopred ( bankový prevod ), k čomu zákazníkovi bude zaslaná e-mailom v PDF nová faktúra, pokiaľ nebude dohodnuté inak.
 
3. Pokiaľ zákazník v požadovanom termíne neuskutoční úhradu faktúry objednávka bude stornovaná. Zákazník bude o storne objednávky informovaný e-mailom.
 
4. Ďalšie nákupy zákazníka prostredníctvom elektronického systému obchodu je možné realizovať len platbou vopred. 
5. Neprevzatím objednávky vzniká predávajúcemu škoda, ktorú si môže nárokovať a to vo výške 30% zo sumy objednávky. Na základe potvrdenia objednávky kupujúcim telefonicky alebo emailom a jeho následného neprevzatia si predávajúci môže uplatniť vymožiteľnosť týchto strát.
 
IX. Kúpna cena a spôsob platby

1. Kupujúci kupuje od prevádzkovateľa obchodu tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky uvedená pri danom tovare. Ceny tovarov sú konečné - vrátane DPH. Cena za použitie prostriedkov komunikácie je 0,00 €.
 
2. Doba platnosti cenovej akčnej ponuky - všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.  

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien.
 
4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať úhradu zálohy vo výške minimálne 50% kúpnej ceny tovaru v prípade objednávky tovaru vyrábaného alebo objednávaného priamo pre jedného spotrebiteľa.

5. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
 
a) pri dobierke - cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri prevzatí na pošte alebo od kuriéra

B) ONLINE platobnými systémami ( mimo stránok prevádzkovateľa )
-PayPal – online platba platobnou kartou
-převodem na účet
 
IX. Záručná doba, riešenie reklamácii, doklady
 
1. Záručná doba pri nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú fyzickou osobou spotrebiteľom. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 

2. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

3. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.

4. Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom. Riešenie reklamácii sa riadi REKLAMAČNÝM PORIADKOM, ktorý je súčasťou obchodných podmienok a je uverejnený na stránke Reklamácie.
 
 
XI. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
 

1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 
XII. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
 
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 
3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodným podmienok . Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.menshop.sk. Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.02.2012 a plne nahradzujú predchádzajúce podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť Obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
 
 
 
Michal Ševčík
konateľ spoločnosti
Street shops, s.r.o. 
 
 
*Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. februára 2012